En glad familj

CREDENTO LÅNESKYDD

 

Låneskydd är en försäkring som ger dig och din familj större ekonomisk trygghet om du skulle råka ut för hel arbetsoförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. Den skyddar också dina anhöriga om du skulle avlida. När du tecknar ett lån hos oss ingår försäkringen ”Låneskydd” de tre första månaderna utan extra kostnad.

LÅNESKYDD BETALAR DITT LÅN OM OTUREN ÄR FRAMME

För dig som vill ha kontroll över kostnaden för ditt privatlån och bespara dig och din familj oro oavsett vad som händer i livet erbjuder vi försäkringen Låneskydd. Försäkringsskyddet och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder, olika regler gäller om du är under eller över 65 år.

LÅNESKYDD FÖR DIG MELLAN 18-64 ÅR

 

 • Hel arbetsoförmåga
 • Arbetslöshet som inträffar i Sverige eller omfattas av svensk lag
 • Dödsfall p.g.a. olycksfallsskada eller sjukdom

 

Grundkrav

 

 • Du är folkbokförd och bosatt i Sverige, minst 18 men inte 65 år fyllda, har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader eller är egenföretagare och ansluten till erkänd A-kassa vid försäkringens tecknande.
 • Du är fullt frisk och fullt arbetsför och uppbär inte någon ersättning från Försäkringskassan samt saknar kännedom om allvarlig sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada.
 • Du har ingen vetskap gällande förestående varsel om uppsägning, arbetslöshet eller sjukskrivning.

LÅNESKYDD FÖR DIG MELLAN 65-75 ÅR

 

 • Dödsfall p.g.a. olycksfallsskada eller sjukdom
 • Sjukhusvistelse
 • Rån

 

Grundkrav

 

 • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
 • Fyllt 65 men inte 75 år. Försäkringen kan dock inte nytecknas av personer som fyllt 74 år.
 • Du är fullt frisk och har inte kännedom om allvarlig sjukdom eller skada.

Försäkringsskyddet gäller upp till du fyller 75 år och kvalificeringskraven är anpassade efter din ålder. För dig som är mellan 18 och 64 år när du tecknar försäkringen övergår den per automatik till omfattningen i höger kolumn (se ovan) när du fyller 65 år. Är du över 65 år när du tecknar försäkringen gäller omfattningen i höger kolumn direkt.

Kostnaden för Låneskydd är 8,75 % per månad av det aviserade månatliga beloppet. Ex. Om din månadskostnad är 1 126 kr kostar Låneskydd endast
99 kr/månad. Kostnaden betalas på samma faktura som för ditt Credento Privatlån. Du kan när som helst säga upp din försäkring.

Mer information om Låneskydd hittar du nedan.

MER INFORMATION OM LÅNESKYDD

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 18 - 64 år

Vid hel arbetsoförmåga eller arbetslöshet betalas dina månadskostnader enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt betalas 15 000 kr per månad under högst 12 månader per skadetillfälle. Vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning eller del av utestående skuldsaldo på skadedagen, dock maximalt
150 000 SEK. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.

Kvalificeringsperiod - Vid nyteckning av försäkring gäller alltid en kvalificeringsperiod som är 30 dagar från försäkringens tecknande avseende arbetsoförmåga och 90 dagar avseende arbetslöshet. Detta innebär att ersättning inte lämnas för skador som uppkommer de första 30 respektive 90 dagarna efter försäkringens tecknande.

 

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING FÖR DIG MELLAN 65 - 75 år

Vid sjukhusvistelse i mer än 30 sammanhängande dagar eller vid dödsfall betalar försäkringen den utestående skulden enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt 80 000 kr vid sjukhusvistelse, eller maximalt 150 000 kr vid dödsfall. Försäkringen ersätter även kostnader som uppstår i samband med rån med 2 000 kr per skadetillfälle och år. Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Premien för Låneskydd betalas på samma faktura som ditt lån.

VÄSENTLIGA UNDANTAG SOM GÄLLER FÖR HELA FÖRSÄKRINGEN

Flera undantag gäller för försäkringen, viktiga undantag är:

Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen. Vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna.

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen, arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande, arbetslöshet som är frivilligt orsakad och inte avslut av anställning som varit tidsbegränsad.

Karens - Om försäkrad efter begynnelsedagen för försäkringsskyddet, är arbetsoförmögen eller ofrivilligt helt arbetslös i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) betalas ersättning från och med 1:a dagen. Ersättning betalas med 1/30-del av försäkringsbeloppet per dag av hel arbetsoförmåga eller hel ofrivillig arbetslöshet. Ersättning betalas i maximalt 365 dagar. Gällande sjukhusvistelse måste den överstiga 30 dagar innan ersättning lämnas.

Så här fungerar låneskydd för dig mellan 18 - 64 år

Om du drabbas av hel arbetsoförmåga och blir heltidssjukskriven, eller blir ofrivilligt arbetslös så täcker försäkringen dina månadsbetalningar (max 15.000 kr) i upp till 12 månader. Vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning eller del av utestående skuldsaldo på skadedagen, dock maximalt 150 000 SEK.

Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Flera viktiga undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. De viktigaste undantagen är följande: Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen. Vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna.

Försäkringen täcker inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till vid tecknandet av försäkringen, arbetslöshet som du underrättats om inom 90 dagar från försäkringens tecknande, arbetslöshet som är frivilligt orsakad och inte avslut av anställning som varit tidsbegränsad.

 

Så här fungerar låneskydd för dig mellan 65 - 75 år

Vid sjukhustvistelse i mer än 30 sammanhängande dagar (karensperiod) eller vid dödsfall betalar försäkringen den utestående skulden enligt låneavtalet, dagen närmast före skadedatum. Maximalt 80 000 kr vid sjukhusvistelse, eller maximalt 150 000 kr vid dödsfall.

Låneskyddet är personligt och fortlöper automatiskt varje månad tills du säger upp försäkringen. Flera viktiga undantag gäller för försäkringen. Dessa framgår av försäkringsvillkoren. De viktigaste undantagen är följande: Försäkringen täcker inte sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du kände till vid tecknandet av försäkringen eller vid någon tidpunkt inom 12 månader före tecknandet av försäkringen. Vissa rygg- och nackbesvär är också undantagna.

Detaljerad produktinformation (IPID) i enlighet med det Europeiska försäkringsförmedlingsdirektivet (IDD) hittar du nedan:

 

Produktinformation Låneskydd för dig mellan 18-64 år:

TF BANK LÅNESKYDD PRODUKTINFORMATION 18-64 ÅR (PDF)

 

Produktinformation Låneskydd för dig mellan 65 - 75 år:

TF BANK LÅNESKYDD PRODUKTINFORMATION 65-75 ÅR (PDF)

Du har 30 dagars ångerrätt för denna försäkring. Ångerfristen börjar räknas från den dag försäkringsbrev erhålles och 30 dagar framåt. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du TF Bank. Försäkringen sägs då upp från begynnelsedagen. Har premie inbetalats återbetalas den inbetalda premien.

Allmänt

Försäkringen förmedlas av TF Bank AB, org.nr 556158-1041, Box 947, 501 10 Borås. TF Bank är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till AmTrust International Underwriters DAC (”AmTrust”).

TF Banks registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, telefon 060-18 40 00, e-post: bolagsverket@bolagsverket.se, webbadress: www.bolagsverket.se.

Registreringen avser skadeförsäkringsklass 16 (annan förmögenhetsskada). På begäran upplyser AmTrust om en anställd vid TF Bank har rätt att distribuera försäkring och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkringsklasser.

TF Bank ägs inte till någon del av AmTrust.

TF Bank lämnar ingen rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys avseende försäkringen.

AmTrust ansvarar för ren förmögenhetsskada som TF Bank eventuellt orsakar sin kund, eller någon annan som härleder sin rätt från kunden, i samband med försäkringsförmedling.

Tillsyn

TF Bank står under tillsyn av Finansinspektionen.

TF Bank står även under tillsyn av Konsumentverket avseende sin marknadsföring.

Ersättning för försäkringsförmedling

TF Bank får ersättning av AmTrust för bl.a. distribution och administration av gruppförsäkringen.

Låneskydd 18-64 år - I första hand får TF Bank 62,40 % av betalda premier. För det fall AmTrust gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat försäkringsersättningar och administration av försäkringen är TF Bank berättigad till ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand.

Vid 50 % skadeutfall och efter avdrag för gruppkollektivets administrativa kostnader är TF Bank berättigade till ersättning motsvarande 4,8 % av premien. TF Banks ersättning blir då totalt 67,2 % av betalda premier.

Låneskydd 65-75 år - I första hand får TF Bank 68,23 % av betalda premier. För det fall AmTrust gör en vinst på gruppförsäkringen efter att man betalat bland annat försäkringsersättningar och administration av försäkringen är TF Bank berättigad till ytterligare ersättning. Hur stor denna ersättning blir går inte att säga på förhand.

Vid 50 % skadeutfall och efter avdrag för gruppkollektivets administrativa kostnader är TF Bank berättigade till ersättning motsvarande 4,05 % av premien. TF Banks ersättning blir då totalt 72,29 % av betalda premier.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot TF Bank rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta info@tfbank.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma.

Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenternas Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se eller hos din kommunala konsumentrådgivning.

Om en tvist uppstår mellan dig och TF Bank kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

Information om dina personuppgifter

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), PuL, innehåller regler beträffande behandling av personuppgifter. Lagens huvudsyfte är att skydda din personliga integritet vilken vi också vill värna om i vår verksamhet. För att kunna fullgöra vårt uppdrag som försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta och utlämna personuppgifter rörande dig. Vi inhämtar bl.a. uppgifter från dig, försäkringsgivaren, försäkringsadministratörer och myndigheter. De personuppgifter som kan komma ifråga är t.ex. namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress samt försäkringsrelaterade personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om våra andra produkter och övriga tjänster. Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra vårt uppdrag, t.ex. försäkringsgivaren.

Enligt PuL har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att kostnadsfritt ta del av de registrerade uppgifterna en gång per år. Sådan begäran framställs skriftligen till vår adress och skall vara undertecknad av sökanden själv.

Kontaktuppgifter:

TF Bank, Box 947, 501 10 Borås, telefon 033-7223570, e-post info@tfbank.se.

AmTrust International Underwriters DAC, 6–8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland

AmTrust Nordic AB är generalagent för AmTrust International Underwriters DAC och företräder bolaget i Sverige. AmTrust Nordic kontaktas på Linnégatan 14, 114 47 Stockholm eller på 08-440 38 00

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se, konsumentverket@konsumentverket.se

Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International Underwriters DAC, 6–8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland som står under tillsyn av Central Bank of Ireland.

Försäkringsgivaren representeras av sin generalagent, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm, telefon 08-440 38 00.

Fullständiga villkor för Låneskyddsförsäkringen hittar du nedan.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FRÅN 7 FEBRUARI 2021 (PDF)

Skador anmäls till Broadspire, by Crawford & Company AB senast 180 dagar efter dess uppkomst.

Broadspire, by Crawford & Company AB
Box 6044
171 06 Solna
Telefon: 010-410 70 00
E.mail: skadecenter@crawco.se

 

Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren. Begäran om omprövning ska ske skriftligen till AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm alternativt via email infonordic@amtrustgroup.com. AmTrust Nordics skadekommittee kommer då på nytt pröva din rätt till ersättning. Besked gällande omprövningen lämnas skriftligen inom två veckor från att anmälan inkommit.

För klagomål rörande försäkringen kontakta AmTrust Nordic AB på adress ovan eller via e-mail till klagomal@amtrustgroup.com. Ditt ärende kommer att behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Är klagomålet att betrakta som ett missförstånd eller ett enkelt fel ska detta åtgärdas omedelbart. AmTrust Nordic ska så snart som möjligt, men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela dig hur AmTrust har bedömt ärendet och på vilket sätt AmTrust har följt upp ärendet. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås kommer du att få en förklaring till beslutet.

Du kan även vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation. Adress: Box 174, 101 23 Stockholm, telefon: 08-508 860 00.

Allmän Domstol liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer.

Du kan få råd och vägledning av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM, tel. 0200-22 5800. Du kan även få vägledning av din kommunala konsumentvägledare.

SMÅ LÅN - STORA MÖJLIGHETER.
ANSÖK OM LÅN UPP TILL 50 000 KR.