Paddlar i solnedgången

Integritetspolicy

TF Bank AB / Credento Privatlån

Credento Privatlån tillhandahålls av TF Bank Group (TF Bank) är den så kallade "personuppgiftsansvarige" för dina personuppgifter, vilket innebär att TF Bank bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av dina personuppgifter. TF Bank har åtagit sig att skydda och respektera din integritet.

Med denna sekretesspolicy är det TF Banks mål att ge dig ytterligare information om hur vi behandlar och säkrar ditt berättigade intresse av att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter. Sekretesspolicyn är ett komplement till TF Banks villkor. Behandlingen av personuppgifter inom TF Bank regleras av dataskyddsförordningen (GDPR) - förordning (EU) 2016/679. TF Bank tillhandahåller finansiella produkter och tjänster genom sina dotterbolag och filialer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Österrike, Danmark och Spanien. GDPR gäller för alla EES/EU-länder och därför är det TF Banks mål att denna integritetspolicy ska omfatta information om behandling av personuppgifter i alla TF Bank-länder.

Med personuppgifter avser TF Bank "all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person ("den registrerade")". Med "kund" avses en registrerad som har ingått eller planerar att ingå ett avtalsförhållande med TF Bank. TF Bank behandlar personuppgifter, såsom personnummer (SSN), adress, medborgarskap, e-postadress, telefonnummer, bankkontonummer, kopia av statligt utfärdat ID (pass, körkort), kopia av elektronisk signatur eller ID etc.

TF Bank behandlar personuppgifter om finansiell information såsom kreditupplysningar och affärsrelationens syfte och avsedda karaktär.

TF Bank behandlar personuppgifter som lämnas under kundrelationen, såsom ändringar i avtalet, betalningar, transaktioner, transaktionshistorik m.m.

TF Bank behandlar personuppgifter om registrerade som har ansökt om TF Banks produkter eller tjänster, men som har avvisats eller inte av andra skäl har ingått en kundrelation med TF Bank.

3.1 Behandlingsändamål
TF Bank behandlar personuppgifter för följande ändamål:
a) i marknadsföringssyfte, såsom nyhetsbrev, affiliatemarknadsföring och spårning av kundbeteende online
b) för fullgörande av ett låneavtal, insättningsavtal, ett kreditkortsarrangemang eller en betalningslösning avseende onlineköp,
c) att uppfylla rättsliga skyldigheter, såsom förebyggande av bedrägerier, ändamål mot penningtvätt och finansiering av terrorism, finansiell rapportering, beräkning av kapitalkrav för kreditrisk, skatterapportering och rapportering till myndigheter
d) för marknads- och kundanalys, affärs- och metodutveckling, riskhantering och statistik, för att förbättra TF Banks produkter, tjänster och kundkommunikation.
e) för inriktningsaktiviteter via Google Analytics, Google Ads och Facebook Ads

3.2 Lagliga grunder
TF Banks behandling av personuppgifter baseras på följande rättsliga grunder:
a) Avtalsenliga förpliktelser
TF Bank behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra ett finansiellt avtal med dig eller personer som har tänkt ingå avtal med TF Bank. Detta inkluderar normalt registrering av transaktioner, beräkning av utestående fordringar, fakturering, uppföljning av förändringar i kreditrisk, betalningsanmärkningar etc. Innan ingåendet av ett kreditavtal är det nödvändigt att göra en kreditbedömning. I detta sammanhang kommer det bland annat att vara relevant att behandla dina kontaktuppgifter och finansiella uppgifter, såsom skattedeklarationer, lönebesked och eventuella betalningsanmärkningar.

b) Samtycke
TF Bank använder samtycke som rättslig grund för direktmarknadsföringsändamål, såsom nyhetsbrev relaterade till TF Banks produkter. Sökande och kunder kan ge sitt samtycke till att få direktmarknadsföring under ansökningsprocessen och innan de ingår ett avtal med TF Bank. Ett samtycke kan återkallas när som helst.

c) Rättsliga skyldigheter
TF Bank behandlar dina personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt myndighetsföreskrifter, lagar och förordningar

d) Berättigat intresse
Slutligen behandlar TF Bank dina personuppgifter om behandlingen är nödvändig för att tillgodose ett legitimt intresse och om detta intresse inte åsidosätts av de registrerades grundläggande rättigheter och friheter. TF Bank har bedömt följande att personuppgiftsbehandlingar ligger inom TF Banks berättigade intresse:
- att behandla personuppgifter om registrerade som har ansökt om TF Banks produkter eller tjänster, men som har avvisats eller inte av andra skäl har ingått en kundrelation med TF Bank. TF Bank bör kunna dokumentera för myndigheterna att låneansökningar avslås om den sökande inte har tillräckligt bra ekonomi för att kunna beviljas lånet samt för att kunna dokumentera bakgrunden till avslaget till en kund som klagar på detta;
- att förebygga bedrägerier genom att fånga upp stora förändringar i ansökningsinformationen om en nylåneansökan följer kort efter ett avslag. Därför är det nödvändigt för TF Bank att behålla viss information;
- med hjälp av automatiserat beslutsfattande och så kallad profilering. TF Bank genomför till exempel automatiserade kreditbeslut på en låneansökan, för fullgörande av kontraktet. Profilering används för kundanalys, metodutveckling, marknadsföring, automatiserade beslut och transaktionsövervakning för att motverka bedrägerier. Den rättsliga grunden för profilering är TF Banks berättigade intresse, rättsliga skyldighet eller fullgörande av avtal. TF Bank använder profilering för att öka förståelsen för våra kunder så att vi kan förse dig med tjänster och information som är mer anpassade till dina behov och intressen samt för att uppfylla rättsliga skyldigheter.
- för att använda Google Ads och Facebook-annonsering för marknadsföringsändamål.

TF Bank samlar in personuppgifter från följande källor:

 

 • Uppgifter som du själv tillhandahåller till TF Bank
 • Internt genererade data inom TF Bank Group såsom exempelvis transaktionshistorik
 • TF Banks e-handelspartners
 • Leverantörer av informationstjänster, t.ex. privata och offentliga register
 • Låneförmedlare som ackvirerar låneansökningar för vår räkning
 • Kreditupplysningsföretag
 • Från tjänsteleverantörer som spårar användarrörelser online, till exempel via cookies

TF Bank kommer att behålla dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna policy, om inte längre lagring krävs eller tillåts enligt lag. Normalt innebär detta a) en lagringstid på fem (5) år för personer som har ansökt om en TF Bank-produkt, men som har avvisats eller valt att inte fullfölja en ansökan, (2) en lagringstid på tio (10) år för kunder som har avslutat ett avtal (blancolån, sparkonto, kreditkort, e-handelskredit) med TF Bank, räknat från dagen för avtalets upphörande.

Dina personuppgifter skyddas av banksekretess, vilket innebär att TF Bank inte får lämna ut några personuppgifter till obehöriga personer. När det är tillåtet med avseende på banksekretess delar TF Bank vissa personuppgifter med andra mottagare. Personuppgifter kommer att lämnas ut eller överföras till nedanstående lista över tredje parter som är auktoriserade som våra personuppgiftsbiträden att agera för vår räkning eller inom TF Bank Group för utsedda ändamål:

 

 • Andra enheter inom TF Bank Group och våra samarbetspartners
 • Marknadsföringspartners och targetingleverantörer som Google Analytics, Google Ads och Facebook Ads
 • Betalningsmottagare och betalningsleverantörer
 • Försäkringsgivare
 • Leverantörer av informationstjänster
 • Leverantörer av informationssystem
 • Tredje parter som är oberoende registeransvariga, såsom inkassoföretag, försäkringsbolag, mäklare, andra banker och offentliga myndigheter i enlighet med lag
 • Du har rätt till information om hur TF Bank behandlar dina personuppgifter och du kan kontakta TF Bank om du vill ha detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter. TF Bank kan begära att du är specifik i det avseendet.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke till att behandla personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusivebåde direktmarknadsföring och användning av spårningstjänster, såsom cookies.
 • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter som behandlas av TF Bank, såvida inte TF Bank har rätt eller rättslig skyldighet att inte dela personuppgifter eller om inte uppgifterna kan lämnas ut på ett säkert sätt.
 • Du har rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter om vissa krav är uppfyllda, och om TF Bank inte längre kan bevisa rättslig grund för behandlingen.
 • Du har rätt till dataportabilitet, som är nära relaterad till rätten till åtkomst men skiljer sig från den på vissa sätt. Rätten till dataportabilitet gör att du kan ta emot de personuppgifter som du har lämnat till TF Bank, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål kopplat till databehandling direkt till TF Bank, se kontaktuppgifter under avsnitt 8. Om du inte är nöjd med svaret från TF Bank har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndigheten.
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på grundval av legitima intressen, såvida inte det legitima intresset åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter.

Relevant tillsynsmyndighet för TF Bank är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY):
www.imy.se
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 7, eller om du har frågor om denna sekretesspolicy eller vill lämna in ett klagomål till TF Bank kan du kontakta följande:

TF Bank AB (publ)
Att: Dataskyddsombud (DPO)
Box 947
501 10 Borås
Tel: 033-722 35 00
dpo@tfbank.se

Informationen ovan går även att hämta som .pdf

INTEGRITETSPOLICY (PDF)

TF Bank kan redigera denna sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn bör alltid finnas tillgänglig på våra webbplatser.